Schadevergoeding bij gewelds- en zedendelicten

Als slachtoffer van een gewelds- of zedendelict heb je doorgaans 3 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is aangifte doen bij de politie. Nadat de aangifte is gedaan, start de politie een onderzoek. Nadat dit onderzoek is afgerond, worden de resultaten toegezonden aan de officier van justitie. De officier van justitie is de persoon die bepaalt of er tot strafvervolging wordt overgegaan. In de regel zal dit gebeuren als de officier van justitie het gevoel heeft dat de zaak kansrijk is. Als de zaak niet kansrijk is, zal de officier overgaan tot een sepot. Als er een strafzaak komt, heb je als slachtoffer de mogelijkheid om je in de strafprocedure te voegen als benadeelde partij. Je kunt dan tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak gebruik maken van je spreekrecht en ook kun je een vordering indienen. Uiteraard kan jouw advocaat hiermee helpen. Als er geen strafzaak komt en je bent het hier niet mee eens kun je een “artikel 12 strafvordering procedure” starten, waarbij je het gerechtshof vraagt het openbaar ministerie te bevelen alsnog tot strafvervolging over te gaan.

De tweede mogelijkheid is een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf bij het Schadefonds zijn ingediend. Voor een nabestaande gaat deze termijn lopen van de dag van het overlijden van het slachtoffer. Het geweldsmisdrijf moet in Nederland hebben plaatsgevonden. Als je aangifte bij de politie hebt gedaan, is het altijd verstandig ook een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds. Zij geven slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Het schadefonds erkent daarmee het onrecht dat is aangedaan en draagt bij aan het herstel van vertrouwen. Het gaat om een eenmalige vergoeding. Het gaat hier niet om een vergoeding van 100% van de door jou geleden schade.

De derde mogelijkheid is dat je de dader civielrechtelijk aansprakelijk stelt voor de ontstane schade. Vaak is dan het probleem dat je te maken hebt het een dader die geen geld heeft, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn! Er zijn mogelijkheden tot het leggen van beslag op het vermogen van de dader. Vaak zal de dader niet reageren op een aansprakelijkstelling met als gevolg dat je moet overgaan tot dagvaarding.

Tot slot is het belangrijk dat je weet dat bij ernstige gewelds- en zedendelicten altijd kosteloze rechtsbijstand van een advocaat mogelijk is ongeacht je inkomen of vermogen. Wel moet de officier van justitie over zijn gegaan tot vervolging en moet je in aanmerking komen voor een uitkering van het Schadefonds. Heeft u vragen gewelds- en zedendelicten of over uw eigen letselzaak, neem dan vrijblijvend contact met mij op via telefoonnummer 0546 – 745 462.Meer weten wij helpen graag!

CONTACT