Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.
 2. Advocaat: de advocaat die verbonden is aan Expert Advocaten.
 3. Honorarium: vergoeding van de cliënt aan de advocaat voor de dienstverlening van de advocaat aan cliënt (tijdsevenredig of anderszins).
 4. Verschotten: extra kosten die de advocaat moet maken voor de uitvoering van de opdracht van cliënt. Voorbeelden van verschotten zijn: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten verbonden aan het opvragen van medische informatie en kosten voor de inschakeling van een medisch adviseur.
 5. Declaratie(s): de rekening(en) van de advocaat aan de cliënt voor verleende diensten of gemaakte onkosten.
 6. Gesubsidieerde rechtsbijstand: rechtsbijstand waarbij de overheid een deel van de kosten vergoedt die de cliënt maakt wanneer cliënt een advocaat nodig heeft. De cliënt betaalt wel altijd een eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.
 7. De Raad voor Rechtsbijstand: het overheidsorgaan dat de gesubsidieerde rechtsbijstand regelt.

Artikel 1 – Kantoororganisatie

 • Expert Advocaten (KVK-nummer: 66004594) is een kostenmaatschap /samenwerkingsverband van natuurlijke personen die zich ten doel stellen de praktijk van advocaat uit te oefenen, bestaande uit de volgende advocaten:
  De heer mr. E.W. Stals
  Mevrouw mr. A.A.M. Oude Ophuis
  Mevrouw mr. L.J.A. Eshuis-Nijmeijer
  die ieder voor zich in hun relatie tot hun respectievelijke opdrachtgevers (hierna: “cliënten”) zelfstandig ondernemer en opdrachtnemer zijn van de aan hen opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van cliënt(en) respectievelijk diens rechtsopvolger(s) aan individuele advocaten van de kostenmaatschap werkzaam onder de naam “Expert Advocaten”.
 2. Voor de aanvaarding van de opdracht wordt aan cliënten een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd.
 3. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart cliënt bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle deelnemers aan de kostenmaatschap en zijn mede bedongen ten behoeve van ex-deelnemers van de kostenmaatschap, bestuurders van de deelnemers, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een deelnemer werkzaam zijn of waren.
 5. De gedrags- en beroepsregels voor de advocatuur maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt verklaart de daaruit voor de advocaat voortvloeiende verplichtingen volledig te respecteren.

Artikel 3 – Opdracht

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven en aanvaard door de individuele advocaat van de kostenmaatschap “Expert Advocaten” die deze opdracht ontvangt en aanvaardt. Noch een andere deelnemer, noch de kostenmaatschap “Expert Advocaten” is aan de overeenkomst tot opdracht gebonden.
 2. De opdracht komt tot stand op het moment dat de aanvaarding daarvan door de advocaat schriftelijk aan de cliënt is bevestigd.
 3. De advocaat is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan uit te voeren indien de cliënt de eigen bijdrage of een voorschot op de nader vast te stellen eigen bijdrage (in geval van gefinancierde rechtsbijstand) of het voorschot ter zake honorarium en verschotten heeft betaald. De advocaat geeft dit in het eerste schriftelijke contact aan. Een aldus betaald voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 4. Tot op het moment van betaling van het voorschot is advocaat slechts gehouden werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het veilig stellen van termijnen. In het bijzonder behoort hiertoe niet het aanbrengen van zaken voor cliënt bij een gerechtelijk college zonder de cliënt het hiervoor verschuldigde griffiegeld heeft betaald.
 5. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de opdracht door deze advocaat wordt uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat de opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een andere advocaat (met hetzelfde uurtarief).
 6. De werking van de artikelen 6:6 lid 2 en 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de cliënt de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 8. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht.
 9. De keuze van door de betreffende advocaat in te schakelen derden (onder andere advocaten van het samenwerkingsverband, buitenlandse advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, medisch adviseurs, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de cliënt met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 10. Indien de cliënt de inhoud van de door de advocaat voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) aan derden verstrekt, is de cliënt jegens de advocaat gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 11. De overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat is onderworpen aan Nederlands recht.
 12. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder 3.11 worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.
 13. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Inspanningsverbintenis

 1. De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen te behandelen om zo het gewenste resultaat te bereiken. De advocaat geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak.
 2. De advocaat verbindt zich om cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de zaak.

Artikel 5 – Informatieverstrekking door de cliënt

 1. De cliënt zal alle, voor de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht, benodigde gegevens en bescheiden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. Op het moment dat de cliënt de benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aanlevert, is alle schade die voortvloeit uit de ontstane vertraging, zoals extra honorarium, voor rekening en risico van de cliënt.
 3. De cliënt garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 6 – Honorarium

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten het honorarium, de kantoorkosten, de BTW en de zogenaamde verschotten.
 2. Tenzij tussen de cliënt en de advocaat uitdrukkelijk anders is afgesproken, of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht afgesproken uurtarief.
 3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de advocaat periodiek vast te stellen basisuurtarief.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de advocaat bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
 5. De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium.
 6. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de advocaat ten behoeve van de cliënt zijn betaald (zoals griffierechten, kosten inzake procesvertegenwoordiging, rolwaarneming, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, kosten aanvraag medische informatie in de behandelend sector, kosten medisch adviseur e.d.). Deze opsomming is niet limitatief.
 7. In aanvulling op artikel 6.1 t/m 6.6 zal het honorarium, bij letselschadezaken, indien de aansprakelijkheid schriftelijk is erkend of in het geval een (aansprakelijke) partij zich bereid heeft verklaard het honorarium van de advocaat te betalen, in rekening worden gebracht bij deze (aansprakelijke) partij. De cliënt blijft echter altijd debiteur en verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de advocaat. De facturen worden op naam van cliënt gesteld.
 8. In aanvulling op artikel 6.1 t/m 6.7 moet de cliënt, bij letselschadezaken waarbij de aansprakelijkheid slechts gedeeltelijk is erkend (bijvoorbeeld 50%), er rekening mee houden dat het honorarium evenredig met dit percentage zal worden betaald door de aansprakelijke partij. Het overige deel (in het voorbeeld ook 50%) komt dan voor rekening van cliënt. Cliënt zal hiertoe periodiek een factuur ontvangen.

Artikel 7 – Gefinancierde rechtsbijstand

 1. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en dit met cliënt bespreken. De advocaat kan in overleg met de cliënt besluiten, ook al komt de cliënt wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, geen gefinancierde rechtsbijstand voor de cliënt aan te vragen en op betalende basis (tijdsevenredig of anderszins) de opdracht uit te voeren. De advocaat zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan de cliënt.
 2. Als de advocaat bereid is de belangen van de cliënt te behartigen op basis van gefinancierde rechtsbijstand en cliënt daar ook voor in aanmerking komt zal de advocaat gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een opdracht op basis van de Wet op de rechtsbijstand wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat daadwerkelijk een toevoeging wordt afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand.
 3. Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt heeft verstrekt, is cliënt de eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd (zie artikel 3.3). Cliënt is in dat geval geen honorarium verschuldigd aan de advocaat. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat griffierechten, vertaalkosten, (medische) verschotten (zie artikel 6.6) en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan de cliënt in rekening brengen.
 4. De advocaat zal na de beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt aan de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in de artikelen 6.1. t/m 6.8 is bepaald.

Artikel 8 – Betaling

 1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van een maand gedeclareerd.
 2. De facturen worden per post of per email aangeboden.
 3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de cliënt van rechtswege in verzuim en is over het declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van €50,00.
 6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal de advocaat, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 9 – Rechtsbijstandsverzekering

 • De cliënt is verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week na het intakegesprek, schriftelijk aan de advocaat kenbaar te maken of er een rechtsbijstandverzekering is en in dat geval een kopie van de polis te verstrekken. De cliënt moet ermee rekening houden dat het ongebruikt laten van een rechtsbijstandsverzekering, en hiervoor in de plaats gebruik te maken van de diensten van een advocaat van Expert Advocaten, gevolgen kan hebben voor de dekking van de rechtsbijstandsverzekering. Deze dekking kan hierdoor mogelijk vervallen. De advocaat spant zich in de rechten uit de rechtsbijstandspolis voor de cliënt veilig te stellen. De advocaat is op geen enkele wijze aansprakelijk indien polisdekking (toch) geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Artikel 10 – Overname van een zaak

 1. De cliënt zal bij een overname van zijn of haar zaak door een advocaat van Expert Advocaten, ingeval van gefinancierde rechtsbijstand, hierdoor opnieuw de eigen bijdrage verschuldigd zijn. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.
 2. De cliënt zal bij een overname van zijn of haar zaak door een advocaat van Expert Advocaten, ingeval er geen sprake is van gefinancierde rechtsbijstand, rekening moeten houden met de mogelijkheid van eigen kosten. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.
 3. De cliënt zal bij een overname van zijn of haar zaak door een advocaat van Expert Advocaten rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vorige belangenbehartiger een (slot)factuur stuurt aan cliënt met het verzoek de openstaande kosten op korte termijn te betalen. Een en ander zal blijken uit een overeenkomst die cliënt met de vorige belangenbehartiger heeft gesloten.

Artikel 11 – Beroepsaansprakelijkheid

 1. Iedere advocaat van de kostenmaatschap Expert Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal die bedragen, die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden voorgeschreven.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de individuele advocaat van de kostenmaatschap “Expert Advocaten” is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van die advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) om welke reden ook geen aanspraak heeft op uitkering is elke aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot twee maal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door cliënt in de 12 maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van
  € 5000,00.
 4. De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die advocaat die hij de opdracht heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens (een andere advocaat van) de kostenmaatschap “Expert Advocaten”.
 5. Alle aanspraken van cliënten vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen één jaar nadat de cliënt bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 12 – Derdengeldenrekening

 1. De Stichting Beheer Derdengelden Expert Advocaten is geregistreerd in het Handelsregister onder het KVK-nummer 66170893.
 2. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Rabobank met IBAN-nummer NL77 RABO 0310793653 van de Stichting Beheer Derdengelden Expert Advocaten gevestigd te Almelo.
 3. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden en de daartoe beschikbare derdenrekening, wordt over de derdengelden als hier bedoeld, nimmer enige rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.
 4. Verrekening van ontvangen derdengelden met openstaande declaraties van de advocaat kan enkel geschieden met inachtneming van artikel 6.19 lid 5 van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 13 – Archivering

 1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken en de door cliënt ter beschikking gestelde gegevens na het einde van de opdracht en na sluiting van het dossier op verzoek aan de cliënt worden verstrekt. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan bij de advocaat.
 2. De cliënt stemt er mee in dat de advocaat van de geretourneerde bescheiden fotokopieën in zijn (digitale) dossier kan bewaren.
 3. Indien cliënt stukken nodig heeft uit het archief, uitgezonderd een origineel afschrift van een beschikking of vonnis, kan de advocaat hier maximaal € 25,00 exclusief BTW in rekening brengen.
 4. Het betreffende dossier wordt gedurende 7 jaar (digitaal) bewaard te rekenen vanaf de datum van de slotbrief cliënt. De advocaat behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen, 7 jaar na archivering te vernietigen zonder voorafgaande toestemming van cliënt.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Onder klacht wordt verstaan: “iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkende personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet”.
 2. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt de cliënt door de advocaat gewezen op het bestaan en de inrichting van een klachtenregeling.
 3. Expert Advocaten heeft een interne kantoorklachtenregeling. Als een cliënt een klacht indient bij een advocaat wordt de klacht eerst behandeld volgens deze interne klachtenregeling. De persoon van de klachtenfunctionaris is afhankelijk van de vraag jegens welke advocaat de klacht is gericht. Indien de klacht is gericht tegen mevrouw mr. A.A.M. Oude Ophuis zal als klachtenfunctionaris optreden mevrouw mr. L.J.A. Eshuis-Nijmeijer. Indien de klacht is gericht tegen L.J.A. Eshuis-Nijmeijer zal als klachtenfunctionaris optreden de heer mr. E.W. Stals. Indien de klacht is gericht tegen de heer mr. E.W. Stals zal als klachtenfunctionaris optreden mevrouw mr. A.A.M. Oude Ophuis.
 4. Als de klacht daarna niet is opgelost, dan kan cliënt de klacht voorleggen aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De Geschillenregeling houdt in dat: a) Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. b) Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
 5. Betreft het een klacht over de omvang van de declaraties in letselschadezaken dan is, in afwijking van artikel 14.4, niet de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, maar de LSA Geschillencommissie Declaraties. Deze commissie brengt een bindend advies uit.

Artikel 15 – Beëindiging

 1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Indien de cliënt de opdracht door opzegging beëindigd is hij alle openstaande kosten als bedoeld in artikel 6, 7 en 8 ineens aan de advocaat verschuldigd. Een ingebrekestelling is dan niet nodig en cliënt is in verzuim binnen acht dagen na de beëindiging. Wettelijke rente en kosten worden verschuldigd na ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden.
 3. De advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.
 4. De advocaat heeft in beide gevallen het recht om het dossier van cliënt onder zicht te houden tot de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. De advocaat zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de cliënt de van de cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren dan wel doorzenden aan de opvolger. De advocaat kan met de opvolger afspreken dat voor doorzending van het dossier eerst de openstaande declaraties voldaan moeten zijn.

Artikel 16 – Afstand van recht

 • De cliënt doet hierbij afstand van zijn recht tot verrekening en opschorting. De cliënt doet tevens afstand van zijn recht om conservatoir beslag te (doen) leggen (i) ten laste van een advocaat of de kostenmaatschap Expert Advocaten of (ii) onder zichzelf indien daardoor enige betalingsverplichting aan een advocaat wordt gefrustreerd.

Artikel 17 – Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd door de advocaten van Expert Advocaten.
 2. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste 14 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan schriftelijk of langs elektronische weg aan de cliënt worden toegezonden.
 3. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding, tenzij de cliënt de overeenkomst tussen hem en de advocaat daaraan voorafgaand heeft beëindigd.
 4. Na het moment van inwerkingtreding zijn de gewijzigde voorwaarden ook van toepassing op de periode voorafgaand aan de wijziging.

Artikel 18 – Nietigheid

 1. Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.
 2. Een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling (of een gedeelte daarvan) zal worden vervangen door een geldige, niet nietige en afdwingbare bepaling. De vervangende bepaling dient te stroken met de inhoud en de strekking van de overige inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Slotbepalingen

 1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 3. Voor zover deze algemene voorwaarden ook in andere talen dan de Nederlandse zijn gesteld is de Nederlandse tekst bindend.
 4. Expert advocaten is gevestigd te Almelo en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66004594. Deze algemene voorwaarden zijn ook geplaatst op de website van Expert Advocaten (www.expertadvocaten.nl).