Privacy

Expert Advocaten, gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66004594, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Expert Advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Expert Advocaten persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan het kantoorgebouw van Expert Advocaten;
c. bezoekers van de website van Expert Advocaten;
d. ontvangers van nieuwsbrieven van Expert Advocaten;
e. deelnemers aan bijeenkomsten van Expert Advocaten;
f. sollicitanten;
g. alle overige personen van wie Expert Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Expert Advocaten verwerkt persoonsgegevens die:
a. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens (voornaam, achternaam, roepnaam, woon- en postadres, postcode, woonplaats, gemeente van registratie, geboortedatum en -plaats, land van herkomst, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en woonsituatie, IBAN nummer, BSN nummer, (vreemdelingen)nummer identiteitsbewijs of verblijfsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Expert Advocaten of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. Expert Advocaten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Expert Advocaten bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Expert Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Expert Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze platformen.

3. Doeleinden verwerking
Expert Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
d. het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
e. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
f. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
g. het verbeteren van de kantoorwebsite (www.expertadvocaten.nl);
h. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
i. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Expert Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

5. Verwerkers
Expert Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Expert Advocaten persoonsgegevens verwerken. Expert Advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Expert Advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een

overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Expert Advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Expert Advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Expert Advocaten er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Expert Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Expert Advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
d. bezoekers van de website www.expertadvocaten.nl en ontvangers van nieuwsbrieven van Expert Advocaten: 1 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;

9. Wijzigingen privacystatement
Expert Advocaten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Expert Advocaten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Verzoeken, vragen en klachten
Een betrokkene kan Expert Advocaten verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@expertadvocaten.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Expert Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Expert Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@expertadvocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).