Klachtenregeling

Stap 1:

1. Op onze dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling van toepassing.

2. Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht,
de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor.
Onze kantoorklachtenregeling dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen
drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of
nalaten dat tot u klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen en behandelen van de klacht is kosteloos.

3. Ons kantoor zal, via een klachtenfunctionaris, een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u
bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Zowel u als degene over wie geklaagd wordt, wordt
in de gelegenheid gesteld/kan een toelichting geven op de klacht. Mocht de klachtenfunctionaris de termijn van
vier weken niet halen dan zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen welke termijn wel een oordeel zal worden
gegeven. De klachtkantoorregeling van Expert Advocaten kunt u hier vinden.

Stap 2:

1. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen
bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen de opgegeven
termijn na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. U kunt het Reglement Geschillencommissie
Advocatuur opvragen bij: De secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 3105310 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur).

2. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie
Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

3. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt
als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de
dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Declaratiegeschillen met betrekking tot de
letselschadepraktijk worden in afwijking op het bovenstaande voorgelegd aan de LSA Geschillencommissie Declaraties.
Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal
€ 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de
hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

4. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van
gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent
dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen
op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

5. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

6. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur
dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie.

7. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de
Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Expert Advocaten van toepassing,
die onder andere een beperking van aansprakelijkheid bevatten.